Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU LAMPYAUTOBUSOWE.PL

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, przez ich Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu, tj. Auto-Akces, z siedzibą w Krakowie (30-605) przy ul. Aleksandra Fredyr 2 REGON 350239490, NIP 6790122739. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Użytkownikom praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Właścicielem Sklepu poprzez:
 1. adres email: biuro@auto-akces.com
 2. telefonicznie pod numerem: +48 12 266 47 40
 3. pisemnie na adres siedziby Auto-Akces. 
 1. Dane osobowe to wszystkie informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną, w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, historia zakupów, dane dotyczące płatności lub karty kredytowej, dane o lokalizacji, ustanowiony przez Użytkownika login i hasło itp.
 2. Właściciel Sklepu zapewnia, że:
 1. dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO, w sposób rzetelny i przejrzysty,
 2. dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami,
 3. dokłada najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarza, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne,
 4. dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 5. dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.
 1. Właściciel Sklepu jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego i składanie w jego ramach zamówień.
 3. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego i składania w jego ramach zamówień.
 4. Właściciel Sklepu Internetowego może wskazać inne niż podane w ust. 4 powyżej dane osobowe Użytkowników służące realizacji określonych czynności w trakcie dokonywania przez nich zakupów w Sklepie Internetowym, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Właściciela Sklepu Internetowego o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela Sklepu w celu:
 1. realizacji zamówienia lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży - podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania praw i obowiązków zmierzających do lub wynikających z Umowy Sprzedaży;
 2. prawidłowej obsługi konta Użytkownika – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy o konto Klienta;
 3. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym w celach analitycznych – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Właściciela Sklepu, którym jest promocja oferowanych produktów wśród klientów Sklepu;
 4. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji - podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży;
 5. prezentowania reklam, ofert lub promocji dotyczących produktów oferowanych przez Właściciela Sklepu przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera - podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest zgoda Użytkownika;
 6. dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Właściciela Sklepu;
 7. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych - podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 1. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Właściciel Sklepu stosuje zasadę̨ ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. W szczególności Właściciel Sklepu usuwa dane osobowe, gdy:
 1. nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli przetwarzaliśmy dane, aby realizować umowę),
 2. upłyną terminy, które wynikają z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości),
 3. osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania),
 4. osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes Polar Sport jako administratora).
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Użytkownikowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje:
 1. prawo do uzyskania informacji, czy Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkownika,
 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, a także uzyskania informacji na temat sposobu, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych, jak również źródła ich pochodzenia,
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) danych Użytkownika,
 4. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych Użytkownika,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Jeżeli Właściciel Sklepu przetwarza dane Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

 1. prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 3. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Jeżeli Właściciel Sklepu przetwarza dane Użytkownika na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie także poprzez zmianę ustawień swojego konta.
 2. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie udzieloną uprzednio Właścicielowi Sklepu Internetowego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także poprzez usunięcie zmianę ustawień swojego konta. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Właściciel Sklepu nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarzania, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.
 3. Właściciel Sklepu jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Właściciel Sklepu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze sklepu, zapisywanych w logach systemowych.
 5. Poza danymi wskazanymi w ust. 13 powyżej, Sklep Internetowy w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z portalu. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu obsługi Sklepu Internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić serwis Sklepu Internetowego dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki tego serwisu. 
 7. Pliki nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep Internetowy.
 8. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
  1. w przeglądarce Internet Explorer,
  2. w przeglądarce Mozilla Firefox,
  3. w przeglądarce Chrome,
  4. w przeglądarce Opera, albo
  5. w przeglądarce Safari 

   z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.